Proszę czekać,
trwa ładowanie danych.

Diet map

Regulamin świadczenia usług „Multisport Diet”

Spis treści

I. Definicje

II. Postanowienia ogólne

III. Warunki świadczenia usług „Multisport Diet”

 1. Warunki techniczne
 2. Warunki formalne
 3. Ogólne warunki korzystania z usług „Multisport Diet”

IV. Usługi „Multisport Diet” świadczone w ramach umowy

 1. Zakres usług „Multisport Diet”
 2. Warunki korzystania z usług „Multisport Diet”
 3. Warunki świadczenia usług „Multisport Diet”

V. Polityka prywatności - zasady ogólne

VI. Polityka prywatności - pliki cookie

VII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie „Multisport Diet”

 1. Zablokowanie usług w Serwisie „Multisport Diet”
 2. Zablokowanie konta w Serwisie „Multisport Diet”
 3. Usunięcie konta w Serwisie „Multisport Diet”

VIII. Reklamacje

IX. Postanowienia końcowe

I. Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług „Multisport Diet ”;
 2. Diet and Wellness - Diet and Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Alei Solidarności 115/2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440420, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 5252544624 oraz numerem REGON 146412710;
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca aktywną kartę sportową w ramach Programu MultiSport, oferowanego przez Benefit Systems S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 2, 00-844 w Warszawie (dalej jako Program MultiSport) która korzysta z usług „Multisport Diet” świadczonych przez Diet and Wellness oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 4. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług „Multisport Diet”, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Diet and Wellness a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
 5. Multisport Diet” - nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Diet and Wellness na rzecz Użytkowników na mocy Umowy;
 6. Serwis „Multisport Diet” - strona internetowa umieszczona pod adresem: multisportdiet.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Diet and Wellness świadczy Użytkownikom usługi „Multisport Diet”;

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług „Multisport Diet” świadczonych przez Diet and Wellness na rzecz Użytkowników, stanowiących w szczególności komponowanie indywidualnych planów dietetycznych dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych Diet and Wellness informacji, z uwzględnieniem celów do osiągnięcia określanych indywidualnie przez Użytkowników.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu „Multisport Diet” jest Diet and Wellness.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usługi „Multisport Diet”.
 4. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług „Multisport Diet” oraz wygląd i treść Serwisu „Multisport Diet”, stanowią własność Diet and Wellness i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Diet and Wellness na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.
 5. Diet and Wellness informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi „Multisport Diet”, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Diet and Wellness a Użytkownikiem. Diet and Wellness zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie „Multisport Diet” przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie „Multisport Diet” mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 6. Diet and Wellness zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu „Multisport Diet” może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Diet and Wellness wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Diet and Wellness zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 7. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie „Multisport Diet” informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Diet and Wellness nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

III. Warunki świadczenia usług „Dieta dla Multisport”

A. Warunki techniczne

 1. Dla korzystania z usług „Multisport Diet” konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  • dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
  • aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
  • prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;
  • prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa Mozilla Firefox 15.0 lub nowsza albo Google Chrome 20 lub nowsza albo Opera 11 lub nowsza, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
  • włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;
  • włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script;
  • prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.
 2. Diet and Wellness informuje, iż korzystanie z usług „Multisport Diet” możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazany w ust. 1 pkt powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 pkt powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług „Multisport Diet”, za co odpowiedzialność Diet and Wellness jest wyłączona.

B. Warunki formalne

 1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
  • ukończyła lat 18 (osiemnaście ) i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo,
  • posiada aktywną kartę sportową w ramach Programu MultiSport,
  • oraz zaakceptowała Regulamin.
 2. Usługi „Multisport Diet” dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
  • posiadają konto w Serwisie „Multisport Diet”, zalogowali się do swojego konta w Serwisie „Multisport Diet”,
  • przed przystąpieniem do korzystania z usług „Multisport Diet” stanowiących plany dietetyczne ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z planów dietetycznych przygotowanych dla nich w ramach usługi „Multisport Diet”,
 3. Konto w Serwisie „Multisport Diet” może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług „Multisport Diet”. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.

C. Ogólne warunki korzystania z usług „Multisport Diet”

 1. Użytkownik zobowiązany jest podać Diet and Wellness wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których Diet and Wellness ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług „Multisport Diet” oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
 2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie „Multisport Diet”, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie „Multisport Diet”, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie „Multisport Diet” do używania osobom trzecim.
 4. Usługi „Multisport Diet” świadczone przez Diet and Wellness przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług „Multisport Diet” wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 6. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług „Multisport Diet” nie wolno:
  • posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Diet and Wellness lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:
  • definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne lub obrażać uczucia religijne,
  • publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
  • publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
  • publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika, publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.
  • nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług „Multisport Diet”.
 7. Diet and Wellness zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług „Multisport Diet”, nie obciążają Diet and Wellness.

IV. Usługi „Multisport Diet” świadczone w ramach umowy

A. Zakres usług „Multisport Diet”

 1. Usługą „Multisport Diet” świadczoną Użytkownikowi przez Diet and Wellness jest: Program „Multisport Diet” na okres 3 miesięcy składający się z indywidualnego planu żywieniowego, generowanego na podstawie założeń, wytycznych i postępów Użytkownika wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami programu, w tym w szczególności z:
  • Planem żywieniowym,
  • Moimi wynikami,
  • Kontrolerem wagi,
  • Historią diety,
  • Listą zakupów,
  • Bazą produktów,
  • Moim schowkiem.
 2. W ramach indywidualnego planu dietetycznego Użytkownik może wybrać jedną z diet następujących rodzajów:
  • Dieta zbilansowana
  • Dieta bezglutenowa
  • Dieta cukrzycowa
  • Dieta wegeteriańska
  • Dieta w Hashimoto
  • Dieta Tania
  • Dieta Wygodna
  • Dieta dla aktywnych
  Podczas korzystania z Programu "Multisport Diet" Użytkownik może dokonać dowolnej liczby zmian rodzaju diety.

B. Warunki korzystania z usług „Multisport Diet”

 1. Diet and Wellness zastrzega, iż korzystanie z usług „Multisport Diet” świadczonych Użytkownikom wymaga posiadania aktywnego konta w Serwisie „Multisport Diet”.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług „Multisport Diet” Użytkownik winien:
  • dokonać wyboru jednego z indywidualnych planów diety,
  • podać podczas procesu rejestracji lub uzupełnić w ustawieniach konta w Serwisie „Multisport Diet” informacje niezbędne do wygenerowania pierwszego indywidualnego planu diety.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są usługi „Multisport Diet” ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika świadczenie tych usług przez Diet and Wellness następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy, właściwości tych usług są ściśle związane z osobą Użytkownika oraz świadczenia dokonane przez Diet and Wellness w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.

C. Warunki świadczenia usług „Multisport Diet”

 1. Rozpoczęcie świadczenia usług „Multisport Diet” nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, z chwilą potwierdzenia rejestracji konta w Serwisie „Multisport Diet”.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:
  • do prawidłowego wykonania przez Diet and Wellness usług „Multisport Diet” niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji, albowiem indywidualny plan dietetyczny generowany jest każdorazowo w oparciu o informacje wskazane przez Użytkownika w jego profilu w Serwisie „Multisport Diet”,
  • stosowanie diety określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach usługi „Multisport Diet” diety, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem diety,
  • indywidualny plan dietetyczny umożliwia Użytkownikowi ułożenie systemu żywienia ułatwiającego osiągnięcie i utrzymanie określonej wagi ciała Użytkownika, przy czym waga ta nie może być mniejsza niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, a określone parametrem indeksu masy ciała (BMI),
  • indywidualne plany dietetyczne mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co Diet and Wellness nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Diet and Wellness oświadcza, iż udziela Użytkownikom, którzy korzystają z usług „Multisport Diet” ograniczonej w czasie okresem ważności konta, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług „Multisport Diet”, wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług „Multisport Diet”. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług „Multisport Diet”, zapisywane w pamięci takiego urządzenia, zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej oraz drukowane w 1 (jednym) egzemplarzu.

V. Polityka prywatności - zasady ogólne

 1. Diet and Wellness zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Diet and Wellness pytań związanych z usługami „Multisport Diet” oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 2. Diet and Wellness zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu „Multisport Diet” do prowadzenia działalności ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści informacyjnych dotyczących produktów lub usług świadczonych przez Diet and Wellness.
 3. Diet and Wellness oświadcza, iż:
  • przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
  • przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.
 4. Diet and Wellness informuje, iż:
  • jest administratorem danych osobowych Użytkownika,
  • podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich,
  • możliwe jest korzystanie z usług „Multisport Diet” przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownika),
  • w Serwisie „Multisport Diet” stosowane są pliki "cookies", co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług „Multisport Diet” do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług „Multisport Diet”. Poziom wykorzystania plików "cookies" jest określony przez ustawienia przeglądarki. Użytkownik może zmienić ustawienia plików "cookies" korzystając z opcji ustawień. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na stosowanie plików "cookies" zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
 5. Diet and Wellness oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług „Multisport Diet” niezbędne jest każdorazowo wskazanie Diet and Wellness adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami „Multisport Diet”.

VI. Polityka prywatności - pliki cookie

 1. Przez używanie Serwisu „Multisport Diet” Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu „Multisport Diet”.
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. W Serwisie „Multisport Diet” mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek - sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu „Multisport Diet”. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
 4. Serwis „Multisport Diet” wykorzystuje różne rodzaje ciasteczek, w szczególności ciasteczka niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej „Multisport Diet”, konieczne do śledzenia aktywności użytkowników poruszających się po stronie internetowej „Multisport Diet” oraz umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom.
 5. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane - w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z Serwisu „Multisport Diet”, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Serwisu „Multisport Diet” bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości serwisu „Multisport Diet”.

VII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie „Multisport Diet”

A. Zablokowanie usług w Serwisie „Multisport Diet”

 1. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Diet and Wellness może zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług „Multisport Diet”, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.
 2. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż w zależności od rodzaju lub sposobu naruszenia, Diet and Wellness może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, czego konsekwencją będzie odpowiednio czasowa lub całkowita utrata przez Użytkownika możliwości korzystania z tych usług „Multisport Diet”
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Diet and Wellness możliwości korzystania z danej usługi „Multisport Diet” zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności konta.
 4. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanej czasowo zgodnie z Regulaminem danej usługi „Multisport Diet” nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Diet and Wellness, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

B. Zablokowanie konta w Serwisie „Multisport Diet”

 1. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Diet and Wellness może zablokować konto Użytkownika w Serwisie „Multisport Diet”, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Diet and Wellness konta Użytkownika w Serwisie „Multisport Diet” zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich usług „Multisport Diet”, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Diet and Wellness konta Użytkownika w Serwisie „Multisport Diet” zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności konta.
 4. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanego zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie „Multisport Diet” nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Diet and Wellness, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

C. Usunięcie konta w Serwisie „Multisport Diet”

 1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie „Multisport Diet”.
 2. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Diet and Wellness może usunąć konto Użytkownika w Serwisie „Multisport Diet”, w przypadku gdy Użytkownik:
  • pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin,
  • narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie „Multisport Diet”,
  • nie korzystał z Serwisu „Multisport Diet” w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego konta.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika w Serwisie „Multisport Diet” powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.
 4. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie przez Użytkownika konta w Serwisie „Multisport Diet” stanowi: wypowiedzenie przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie usług „Multisport Diet”,
 5. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie „Multisport Diet” nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Diet and Wellness o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług „Multisport Diet”, powinny być składane w formie pisemnej przesłane na adres siedziby Diet and Wellness lub elektronicznej przesyłane na adres reklamacje@multisportdiet.pl pod rygorem nieważności.
 2. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 4. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Diet and Wellness stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami „Multisport Diet”.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Diet and Wellness zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
  • warunków świadczenia usług „Multisport Diet”,
  • warunków korzystania z usług „Multisport Diet”,
  • zmianą funkcjonalności Serwisu „Multisport Diet”,
  • obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać po upływie 14 dni od daty publikacji ich w Serwisie „Multisport Diet”. O treści i zakresie zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Benefit Systems poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianach w Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług „Multisport Diet” rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.